Vårt samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar og viktigste oppgave er å få folk i jobb! Varodds formålsparagrafer å bidra til økt arbeidsdeltakelse og arbeidsinkludering av personer som står utenfor arbeidslivet i Agder.

Varodds overordnede formål er vedtektsfestet i § 3: « … selskapets primære formål er å bidra til økt arbeidsdeltakelse og arbeidsinkludering av personer som står utenfor arbeidslivet i kommuner i Agder». Konsernet har et nært samarbeid både med NAVs lokalkontorer og NAV Agder om dette formålet.

Bærekraft og miljø

I konsernets strategi for 2022 til 2024 er det lagt vekt på at hele virksomheten skal være bærekraftig og bidra til å oppnå nasjonale og internasjonale mål. Fra og med 2023 vil konsernet utarbeide spesifikke bærekraftmål og synliggjøre
bærekraftarbeidet i en egen bærekraftrapport. Konsernet har vært Miljøfyrtårnbedrift i mange år, som gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål.

Varoddkonsernet fokuserer på følgende av FNs bærekraftsmål:

  1. God helse og livskvalitet
  2. Likestilling mellom kjønnene
  3. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  4. Mindre ulikhet
  5. Ansvarlig forbruk og produksjon

Miljø og klima

Ingen deler av virksomheten i Varoddkonsernet er regulert av konsesjoner, og det foreligger ikke pålegg fra offentlige myndigheter når det gjelder forurensning og miljø som ikke er ivaretatt. Konsernet har gjennomført omfattende tiltak rettet mot energiøkonomisering både i Varodd Eiendom sine bygg i Rigedalen i Kristiansand, på Jåbekk og Heddeland i Lindesnes kommune. Dette har resultert i en betydelig nedgangi samlet energiforbruk.

Åpenhetsloven

Les mer om Åpenhetsloven